Türkiye'yi kar ve so?uk bekliyor

Türkische Übersetzung der News: 'Schnee-Alarm Türkei', mit freundlicher Unterstützung des Hürriyet

Alman meteoroloji dairesi uyard?

'Türkiye'yi kar ve so?uk bekliyor'

Alman meteoroloji kurumu Wetter24 Türkiye'de hafta sonu kas?rga olaca?? uyar?s?n? yapt?. Özellik ülkenin kuzey ve bat?s?nda 40 santimetreye kadar kar ya???? beklendi?i ve hava s?cakl???n?n da  da bu bölgelerde -15 dereceye kadar dü?ece?i aç?klad?.


Ali VARLI / BERL?N
TÜRK?YE'yi hafta sonu kötü hava ko?ullar? bekliyor. Alman meteoroloji kurumu Wetter24 Türkiye'nin kuzey ve bat?s?nda hava s?cakl???n?n aniden dü?ece?ini ve bu bölgelerde kar ya????n?n beklendi?i uyar?s?nda bulundu. Alman meteoroloji kurumu kas?rgaya kar?? ise insanlar? uyard?.

So?uk hava dalgas?
Ülkenin bat?s?nda kas?rga beklendi?i uyar?s?n? yapan meteoroloji dairesi Türkiye'nin bat? ve kuzey kesimlerinde ya?ayanlar?n ?imdiye kadar hiç al???k olmad?klar? kötü hava ko?ullar? ile kar??la?aca??n? aç?klad?. ?stanbul'da yo?un kar ya???? beklendi?i aç?klan?rken, bo?az ve çevresinde s?cakl???n -15 dereceyle kadar dü?ece?ine dikkat çekildi. Pazar günü yo?un kar ya???? beklenirken, kar yüksekli?inin 40 santimetreye kadar ç?kmas? tahmin ediliyor.  

Kas?rga bekleniyor
Karadeniz üzerinden kuzeyden güneye do?ru sert rüzgar?n esece?ini bekleyen meteoroloji uzmanlar?, Trakya'n?n tamam? ve ?stanbul'un bir bölümünün sert esen rüzgardan etkilenece?ini tahmin ediyor. Rüzgar?n kas?rgaya dönü?ece?i uyar?s? da yap?ld?. Rüzgar?n h?z?n?n zaman zaman saatte 100 kilometreye ula?mas? da tahmin ediliyor. ?stanbul'da rüzgar ve kar nedeniyle görü? mesafesinin de k?salaca?? kaydedildi. Uzmanlar ?stanbullar? uyararak zorunlu olmad?kça Pazar gününü evlerinde geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

 

Übersetzung freundlicherweise zur Verfügung gestellt durch den Hürriyet.